เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้: คิดรู้ คิดดี กับการเปลี่ยนแปลง
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งรอบตัวเรา รวมทั้งนำมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้

week10

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและอธิบายแหล่งกำเนิดของเสียงและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเสียง รวมทั้งเสียงที่มีผลต่อตัวเราและสิ่งต่างๆ รอบๆตัว อีกทั้งนำประโยชน์จากเสียง มาใช้ในชีวิตประจำวันได้


Week
Input
Process
Output
Outcome
10
13-17 ก.ค.
58
โจทย์ เสียง

Key Questions :
เสียงเกิดขึ้นได้อย่างไร และสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรได้บ้างเพราะเหตุใด?

เครื่องมือคิด :
·  Brainstorms 
 - ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรเกี่ยวข้องเราอย่างไร
- ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับวิธีประดิษฐ์เครื่องดนตรีจากหลอดกาแฟ
·  Round Robin
  - สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการเกิดเสียงแต่ละแบบ
 - สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการสะท้อนของเสียงในวัตถุแต่ละชนิด
·      Wall Thinking
  - ติดชิ้นงานการ์ตูนช่องเสียงจากหลอด
 - ติดชิ้นงานสรุปการสะท้อนเสียง
 - ติดชิ้นงานสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
·      ชักเย่อความคิด เสียงเคลื่อนที่เร็วกว่าวัตถุจริงหรือ
ผู้ร่วมสร้างการเรียน :
-     ครู
-     นักเรียน

บรรยากาศ/สื่อ :
-   บรรยากาศในชั้นเรียน
-   คลิปวีดีโอ
“ดนตรีจากเสียงในแก้วน้ำ”
“รถไฟกับเสียงหวูด” “เครื่องบินเร็วกว่าแสง”
-   หลอดกาแฟ
-   กล่องกระดาษ
-   ปี๊บ
-   ถังน้ำ
วันจันทร์ ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
-   ครูนำคลิปวีดีโอให้นักเรียนสังเกต “ดนตรีจากเสียงในแก้วน้ำ”
-   ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “เสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้าง”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของเสียง
ชง : ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะประดิษฐ์เครื่องดนตรีจากหลอดกาแฟได้อย่างไรบ้าง?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการประดิษฐ์เครื่องดนตรีจากหลอดกาแฟ
ใช้ : นักเรียนทดลองเสียงระดิษฐ์จากหลอดกาแฟ

วันอังคาร ( 2 ชั่วโมง )
ชง : ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “เราได้ยินเสียงได้อย่างไร และเสียงมีการเคลื่อนที่ได้อย่างไรบ้าง?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้ยินเสียงและ การเคลื่อนที่ของเสียง
ใช้ :
-  นักเรียนแบ่งกลุ่ม ทดลองการสะท้อนของเสียงผ่านตัวกลางต่างชนิดกัน เช่น ถังน้ำ ปีบ กล่องกระดาษ
-  นักเรียนเขียนสรุปการสะท้อนของเสียง

วันศุกร์ ( 3 ชั่วโมง )
ชง :  
-   ชักเย่อความคิด เสียงเคลื่อนที่เร็วกว่าวัตถุจริงหรือ
-   ครูเปิดคลิปให้นักเรียนสังเกต “รถไฟกับเสียงหวูด” “เครื่องบินเร็วกว่าเสียง”
-   ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “คลิปทั้งสองอย่างเหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้าง?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมือนหรือต่างกันของคลิปวีดีโอ
ชง : ครูและนักเรียนทบทวนเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนมาตลอดทั้งสัปดาห์ พร้อมครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
-      “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?”
-      “นักเรียนได้เรียนรู้อย่างไร?”
-      “นักเรียนเจอปัญหาหรือไม่/มีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร?” 
“นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
ใช้ : นักเรียนเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์นี้
ภาระงาน
-   แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเกิดเสียง
-   แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงสะท้อน
-   วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงในชีวิตประจำวัน

ชิ้นงาน
-    การ์ตูนช่องปี่จากหลอดกาแฟ
-    สรุปเสียงสะท้อน
-    สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและอธิบายแหล่งกำเนิดของเสียงและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเสียง รวมทั้งเสียงที่มีผลต่อตัวเราและสิ่งต่างๆ รอบๆตัว อีกทั้งนำประโยชน์จากเสียง มาใช้ในชีวิตประจำวันได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- นำเรื่องที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ (เช่น การสะท้อนของเสียง)
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
 - คิดวิเคราะห์สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการที่ได้ดูคลิปวีดีโอและสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทดลองเสียงจากหลอดกาแฟ การสะท้อนเสียง
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์ (ปี่จากหลอดกาแฟ)
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มเข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการเป่าปี่จากหลอดไม่มีเสียง

คุณลักษณะ
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
เคารพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ

กิจกรรม  
 ชิ้นงาน
1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์นี้พี่ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเสียง คุณครูกระตุ้นด้วยคำถาม ยกมือขึ้นหนึ่งข้าง ทำอย่างไรจะเกิดเสียงได้บ้าง พี่เจมส์ “ตบลงพื้นครับ” ครูจึงกระตุ้นด้วยคำถามต่อ “นักเรียนคิดว่าเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้าง พี่ต้นกล้า “เสียงเกิดจากมีของมากระทบกันครับ” พี่ก้อง “สิ่งของมาตีกันครับ” ครูถามต่อ “แล้วเสียงของเราเกิดขึ้นได้อย่างไรค่ะ” พี่โอ๊ต “มีหลอดเสียงครับ” เพื่อนคนอื่นๆ ช่วยกันเสนอความคิดเห็นคล้ายๆ กัน จากนั้นครูเปิดคลิปวีดีโอ “เครื่องดนตรีจากแก้วน้ำ” ให้เด็กๆ สังเกต เมื่อดูจบแล้ว ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม ทำไมเสียงที่ได้ยินไม่เหมือนกัน
  พี่บิว “น้ำในแก้วไม่เท่ากันครับ”
  พี่ฟีฟ่า “คุณตาเล่นสลับแก้วกันค่ะ” จากนั้นพี่ๆ ได้ทดลองการเกิดขึ้นของเสียง โดยใช้หลอดกาแฟ
  การทดลองที่ 1 ตัดปลายหลอด เป่าทำให้เกิดเสียงขึ้น และค่อยๆ ตัดหลอดสั้นลงเรื่อย ๆ
  การทดลองที่ 2 ตัดปลายหลอด ตัดรูสองรู และเป่าทำให้เกิดเสียงขึ้น โดยปิดด้านบน และด้านล่างสลับกัน
  การทดลองที่ 3 ตัดปลายหลอด ตัดหลอดหลอด 1/3 ของหลอดไม่ขาดจากกัน จากนั้นเป่าในน้ำฟังเสียงเมื่อจุ่มเกือบบนน้ำ และเกือบถึงก้นแก้ว
  จากการทดลองพี่ๆ ช่วยกันสรุป การทดลองแรก เมื่อตัดหลอดเรื่อยๆ เสียงจะแหลม การทดลองที่สอง เมื่อปิดรูล่างเสียงแหลมกว่ารูบน ส่วนการทดลองสุดท้าย จุ่มหลอดด้านบนจะเสียงแหลมกว่าจุ่มลึก จากการทดลองทั้งหมดพี่ ๆ บอกว่าสามารถนำมาเป่าเป็นเครื่องดนตรีเสียงต่าง ๆ ได้
  วันอังคาร พี่ๆ ได้ทดลองเสียงสะท้อน โดยครูนำอุปกรณ์ต่างๆ ให้พี่ๆ ได้ทดลองเสียงสะท้อน เช่น กล่องลัง ถังน้ำ และให้พี่ๆ เปรียบเทียบกัน
  พี่แม็ค “เสียงถังน้ำดังกว่าลังครับ”
  พี่ก้อง “ลังดังกว่าครับ”
  พี่ๆ บางคนยังลังเลอยู่ ครูให้พี่ๆ ได้ทดลองอีกครั้งและช่วยกันสรุปผลที่เกิดขึ้น คิดว่าเพราะอะไร หลังจากครั้งที่สอง พี่ๆ บอกตรงกันว่า ถังน้ำเสียงดังกว่า เพราะไม่มีรู และเป็นพลาสติกเก็บเสียง นอกจากนี้ครูนำ กระบอกกระดาษมาให้พี่ๆ ฟังเสียงที่เดินทางผ่านท่อ และการฟังเสียงจากการเคาะพื้นและวางหูแนบพื้น เมื่อทดลองเสร็จพี่ๆ สรุปการทดลองที่เกิดขึ้นทั้งหมด และเปรียบเทียบกับชีวิตประจำวัน โดยพี่ๆ เปรียบเทียบกับการพูดอยู่ในห้องและที่สนามจะต้องให้เสียงที่แตกต่างกัน เมื่อต้องการพูดกับเพื่อน เสียงเบาเมื่ออยู่ในห้องเพราะเสียงจะสะท้อน และเสียงดังเมื่ออยู่สนาม
  วันศุกร์พี่ๆ ไม่ได้เรียนในช่วงเช้า เพราะมีกิจกรรมดำนา ครูจะนำไปเรียนในสัปดาห์หน้า แต่พี่ๆ ได้ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันจันทร์และอังคาร จึงนำมาสรุปสัปดาห์ในตอนบ่ายค่ะ
  นอกจากนี้ พี่ๆ ได้ทบทวนเกี่ยวกับการเลี้ยงหนอนไหม วงจรชีวิตหนอนไหมของตนเอง อีกทั้งดักแด้ได้กลายเป็นตัวบี้วางไข่ และตาย ส่วนไหมที่สาวได้เส้นไย ก็เริ่มเล้งไหมแล้วค่ะ

  ตอบลบ