เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้: คิดรู้ คิดดี กับการเปลี่ยนแปลง
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งรอบตัวเรา รวมทั้งนำมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้

week6

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและอธิบายถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพดิน รวมทั้งผลจากการเปลี่ยนแปลงหรือการแปรสภาพของดิน อีกทั้งนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้


Week
Input
Process
Output
Outcome
6
15 - 19
มิ.ย.
58
โจทย์ การเปลี่ยนแปลงสภาพของดิน

Key Questions :
-     การเปลี่ยนแปลงสภาพของดินส่งผลต่อวิถีการดำรงชีวิตของเราอย่างไรบ้าง?
-    ปัจจัยใดบ้างที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพของดินในปัจจุบันนี้?

เครื่องมือคิด :
·  Brainstorms ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดดินโคลนถล่ม
·  Round Robin สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาดินโคลน
·   Show and Share นำเสนอข้อมูลการเกิดดินโคลนถล่ม
·   Wall Thinking
-     ติดชิ้นงานชาร์ตความรู้ดินโคลนถล่ม
-     ติดชิ้นงานสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ผู้ร่วมสร้างการเรียน :
-     ครู
-     นักเรียน

บรรยากาศ/สื่อ :
-   บรรยากาศในชั้นเรียน
-   บรรยากาศรอบๆ โรงเรียน
-   คลิป “ดินโคลนถล่ม”
-   แท็ปเล็ต
-   สื่อจริง ดินเหนียว
วันจันทร์ ( 2 ชั่วโมง )
 ชง :
-   ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมเครื่องปั้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา
-   ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะพัฒนาเครื่องปั้นของตนเองให้ใช้งานได้จริงและเป็นประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องปั้นให้ใช้งานได้จริง
ใช้ : นักเรียนออกแบบและปั้นโมบายเครื่องปั้นดินของตนเอง

วันอังคาร ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
-   นักเรียนดูคลิปเกี่ยวกับ “ดินโคลนถล่ม”
-   ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตเห็นจากคลิป เชื่อมโยง                     
ชง : ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
-    “นักเรียนคิดว่าแถวบ้านเรามีโอกาสเกิดดินโคลนถล่มหรือไม่ เพราะอะไร?”
-    “นักเรียนจะมีวิธีป้องกันไม่ให้ดินโคลนถล่มได้อย่างไรบ้าง?”
-          เชื่อม :
-      นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพดิน
-      นักเรียนแต่ละกลุ่มหาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพดิน
(อินเทอร์เน็ต ห้องสมุด หรือผู้รู้ )
ใช้ : นักเรียนเขียนชาร์ตความรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพดินและ วิธีป้องกันพร้อมนำเสนอสิ่งที่ได้คนคว้ามา

วันศุกร์ ( 3 ชั่วโมง )
ชง : 
-    ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
-    ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าในดินมีอะไรเป็นองค์ประกอบบ้าง ดินแต่ละที่เหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้าง?”
เชื่อม :
-    ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบในดิน และความเหมือนและแตกต่างกันของดินแต่ละที่
-    ครูและนักเรียนเดินสำรวจสิ่งต่างๆที่พบในดินรอบบริเวณโรงเรียน
ชง :  ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
-   “นักเรียนพบอะไรบ้างในดินแต่ละที่ เหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้าง?
-   “สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในดินได้อย่างไร?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมือนหรือแตกต่างกันของสิ่งที่พบในดิน
ชง : ครูและนักเรียนทบทวนเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนมาตลอดทั้งสัปดาห์พร้อมครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
-      “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?”
-      “นักเรียนเจอปัญหาหรือไม่/มีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร?” 
“นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
ใช้ : นักเรียนเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์นี้
ภาระงาน
-   แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเกิดดินโคลนถล่ม
-   ค้นคว้าหาข้อมูลสาเหตุ และแนวทางแก้ปัญหา

ชิ้นงาน
-    โมบายเครื่องปั้นดินเผา
-    สรุปการเกิดดินโคลนถล่มและการป้องกัน
-    สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและอธิบายถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพดิน รวมทั้งผลจากการเปลี่ยนแปลงหรือการแปรสภาพของดิน อีกทั้งนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

ทักษะ
ทักษะชีวิต
 - คิดเชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้และการดำรงชีวิตผ่านการลงมือทำเครื่องปั้น
ทำงานอย่างมีเป้าหมายและวางแผนในการปั้นสิ่งที่ตนเองต้องการ และสามารถจำลองการแปลงแปลงสภาพของดิน (ดินโคลนถล่ม
สร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
ทักษะการจัดลำดับข้อมูล
มีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีที่หลากหลาย
สามรถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาขณะที่ปั้น จำลองการแปลงแปลงสภาพของดิน
ทักษะการสื่อสาร
นำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่าง ของเพื่อนๆ

คุณลักษณะ
-  เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
-  มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
- สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- รู้หน้าที่ รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
- เคารพตนเอง  และผู้อื่น

 กิจกรรม


ชิ้นงานผู้ปกครองอาสา

สัปดาห์นี้ผู้ปกครอง ได้มาช่วยทำที่คลุมหนอนไหมให้ค่ะพี่ๆ ดูแลหนอนไหมของตนเอง และของห้อง
1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์นี้พี่ป.3 ยังเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงของดิน โดยวันจันทร์ครูและพี่ๆ ได้ทดลองปั้นโมบายดินเหนียว และให้พี่ๆ ได้ร้อยเป็นโมบาย
  วันต่อมาพี่ๆ ได้ดูคลิปการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับดิน เช่นดินโคลนถล่ม พี่ๆ ตื่นเต้นมากเพราะดูน่ากลัว หลังจากดูคลิปเรียบร้อยแล้ว ครูตตั้งคำถามกระตุ้นการคิด สาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้มาจากอะไรบ้าง เราเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือไม่อย่างไร พี่ๆ บอกว่าไม่เคยเจอที่บ้าน แต่เจอที่สระน้ำดินพังลงมา จากนั้นครูให้พี่ๆ ได้ค้นคว้าหาข้อมูลสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ดินโคลนถล่ม และมานำเสนอให้กับเพื่อนๆ ฟัง
  วันศุกร์พี่ๆ ป.3 ได้สำรวจดินรอบๆ โรงเรียนว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร โดยเริ่มจากร่มไผ่ พี่ๆ บอกว่าร่มไผ่ดินมีความชุ่มชื้นตรงที่มีใบไม้ปิด และแห้งตรงที่มีแดด เจอใส้เดือนบ้างบางคน และเดินต่อไปยังสนามรงที่มีแดด เจอไส้เดือนบ้างบางคน และเดินต่อไปยังสนามฟุตบอลและข้างโรงสี เจอไส้เดือนเยอะและดินค่อนข้างร่วนดี จากนั้นเดินต่อไปที่คอกไก่ติดกับที่นา พี่ๆ บอกว่าดินตรงนี้เป็นดินเหนียวมีหินเล็กๆ เยอะ จากนั้นทุกคนเดินกลับมาที่ร่มไผ่ พูดคุยสิ่งที่สังเกตเห็นในดิน ครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิดต่อ อะไรบ้างที่พบในดินไม่มีชีวิตและมีชีวิต พี่ๆ บอกว่า หิน ดิน ขี้สัตว์ ขยะ กิ่งไม่ ฯลฯ และสิ่งมีชีวิต ไส้เดือน แมลง ครูจึงตั้งคำถามกระตุ้นการคิดต่อ แล้วเค้าอยู่ในดินได้อย่างไร
  พี่ก้อง “อยู่ในรู”
  พี่อั๋น” เจาะรูลงไปครับ”
  ครู “เค้ากินอะไรเป็นอาหาร และหายใจได้อย่างไรคะ”
  พี่ลาร์ด “มีอากาศอยู่ตามรู เค้าขึ้นมากินอาหารบนดินครับ”
  พี่ฟีฟ่า “ในดิน มีน้ำ มีอากาศค่ะ”
  ช่วงบ่ายครูและพี่ๆ ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้มาทั้งสัปดาห์ และพี่ๆ เขียนสรุปสัปดาห์ที่ 6

  ตอบลบ