เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้: คิดรู้ คิดดี กับการเปลี่ยนแปลง
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งรอบตัวเรา รวมทั้งนำมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้

week9


เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและอธิบาย การเปลี่ยนแปลงและการแปรสภาพของแสงเป็นพลังงาน ความร้อนและพลังงานไฟฟ้าสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องและเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
9
6 - 10
ก.ค.
58
โจทย์  พลังงานแสง

Key Question :
แสงเปลี่ยนเป็นพลังงานรูปแบบอื่นได้อย่างไรบ้าง เกี่ยวข้องอย่างไรกับชีวิตเราอย่างไรบ้าง เพราะเหตุใด?

เครื่องมือคิด :
·  Brainstorms 
-         ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับการเปลี่ยนพลังงานแสงเปลี่ยนเป็นพลังงานอื่น (พลังงานความร้อน พลังงานไฟฟ้า)
-         ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับการทดลองความร้อนจากแสงอาทิตย์
·  Round Robin
-         สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับแสงเปลี่ยนเป็นความร้อน
-         สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์
·  Wall Thinking
-         ติดชิ้นงานการ์ตูนช่องประโยชน์จากแสงอาทิตย์
-         ติดชิ้นงานสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ผู้ร่วมสร้างการเรียน :
-     ครู
-     นักเรียน

บรรยากาศ/สื่อ :
-     บรรยากาศในชั้นเรียน
-     คลิป “การผลิตไรผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์”
-     สื่อจริง อุปกรณ์ทดลองแสงเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน เช่น ไม้ จานกระเบื้อง สังกะสี พลาสติก และไข่
-   สื่อจริง อุปกรณ์ทดลองแสงสี เช่น ถ้วย น้ำมัน น้ำยาล้างจาน แผ่นซีดีไข่วันจันทร์ ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
-   ครูทบทวนการบ้านเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
-   นักเรียนสังเกต จานสังกะสี จานพลาสติก จานกระเบื้องแผ่นไม้
-   ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “จานสังกะสี จานพลาสติก แผ่นไม้ เมื่อวางไว้ที่กลางแดด ชิ้นไหนจะร้อนมากที่สุด เพราะเหตุใด?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแดดทำให้ จานสังกะสี จานพลาสติก จานกระเบื้อง แผ่นไม้ ชิ้นไหนเกิดความร้อนมากที่สุด
ใช้ :
-   นักเรียนแต่ละกลุ่มทำลองตัวนำความร้อนที่ดีที่สุด โดยใช้อุปกรณ์ที่เตรียมมา (จานสังกะสี จานพลาสติกจานกระเบื้อง  แผ่นไม้ แก้ว และไข่)
-   นักเรียนเขียน Web ความรู้จากการทดลองการนำความร้อนจาแสงอาทิตย์วันอังคาร ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
-   ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมในวันจันทร์ที่ผ่านมา
-   ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “แสงมีสีหรือไม่อย่างไรบ้าง?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแสงสีต่างๆ
ชง : ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะทำอย่างไรให้เกิดแสงสีต่างๆ จากดวงอาทิตย์?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีแสงสีต่างๆ จากดวงอาทิตย์
ใช้ : นักเรียนแบ่งกลุ่มทดลองการเกิดแสงจากดวงอาทิตย์
          กลุ่ม 1. ฉีดละอองน้ำ
          กลุ่ม 2. แผ่นซีดี
          กลุ่ม 3. เป่าน้ำผสมน้ำยาล้างจาน
          กลุ่ม 4. น้ำมันพืช
พร้อมสรุปผลการทดลองเป็นการ์ตูนช่อง

วันศุกร์ ( 3 ชั่วโมง )
ชง : นักเรียนดูคลิป “พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์” ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
-   “แสงเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้อย่างไร?”
-   “นักเรียนเคยเจอการผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์หรือไม่ ที่ไหนบ้าง?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแสงเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า และการผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์
ใช้ : นักเรียนเขียนการ์ตูนช่องประโยชน์ที่ได้จากแสงอาทิตย์
ชง : ครูและนักเรียนทบทวนเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนมาตลอดทั้งสัปดาห์ พร้อมครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
-      “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?”
-      “นักเรียนเจอปัญหาหรือไม่/มีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร?” 
-      “นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
ใช้ : นักเรียนเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์นี้
ภาระงาน
-    แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแสงสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้าง
-    แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแสงเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน
-    วิเคราะห์ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้า ประโยชน์จากแสงอาทิตย์

ชิ้นงาน
-    การ์ตูนช่องประโยชน์ที่ได้จากแสงอาทิตย์
-    สรุปผลการทดลองแสงสี
-    สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
นักเรียนเข้าใจและอธิบาย การเปลี่ยนจากแสงเป็นพลังงานความร้อน พลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เชื่อมโยงเรื่องที่เรียนกับชีวิตประจำวันของเราได้ เช่น พลังงานแสงเป็นพลังงานความร้อน
- มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงานได้
นำเรื่องที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ (เช่น การตากผ้า)
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
 - คิดวิเคราะห์สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเรียนและสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทดลองพลังงานแสงอาทิตย์เป็นความร้อน
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเองเข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการเปลี่ยนสถานะหักเห และการเดินทางของแสง

คุณลักษณะ
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
เคารพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ

กิจกรรม  ชิ้นงาน

1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์นี้พี่ ป.3 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของแสงเป็นพลังงานอื่นๆ โดยวันจันทร์พี่ๆ ได้ทดลองเกี่ยวกับแสงจากดวงอาทิตย์เป็นเป็นความร้อน โดยพี่ๆ แต่ละกลุ่มได้นำอุปกรณ์ จานกระเบื้อง สังกะสี พลาสติก และไม้ (การบ้านจากสัปดาห์ที่แล้ว) วางตากแดด ก่อนทำการทดลองพี่ๆ ได้คาดเดาว่าสิ่งไหนจะร้อนที่สุด ส่วนมาบอกว่าจานกระเบื้อง ตามด้วยสังกะสี พลาสติก และไม้ตามลำดับ เมื่อนำไปทดลอง พี่ๆ บอกว่า จานพลาสติกร้อนน้อยที่สุด แต่ที่เหลือทั้งสามอย่างร้อนพอๆ กันจากนั้น พี่ๆ นำไข่ที่ตอกและตีแล้วใส่ลงในจานทั้งสี่ใบ ครูและพี่ๆ คาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้น โดย พี่เจมส์ “ผมว่าไม้ครับ เพราะตอนจับไม้ร้อนมาก” พี่ฟีฟ่า “จานกระเบื้องค่ะไข่สุกก่อน เพราะร้อน” เพื่อนคนอื่นๆ คิดเห็นคล้ายๆ กัน ผลการทดลองปรากฏว่า จานกระเบื้อง จานสังกะสี จานพลาสติก แห้งเกือบเท่า กันแต่ไม้ไม่แห้ง พี่ๆ บอกว่าเป็นเพราะไข่ซึมลงไปในไม้
  วันอังคารพี่ๆ ไม่ได้เรียนตามแผนเนื่องจากฝนตก ครูจึงนำแผนที่เรียนในวันศุกร์มาเรียนรู้ก่อน โดยครูให้นักเรียนได้ดูคลิปไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จากนั้นสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการผลิตและนักเรียนเคยพบเจอการผลิตไฟฟ้าแบบนี้ที่ไหนบ้าง
  พี่พี “ที่โรงงานแม่ผมครับมีแบบนี้”
  พี่เจมส์ “ใช่ครับอยู่ติดกับถนนเลย”
  พี่แม็ค “ที่โรงเรียนเราอยู่ตรงมัธยมครับ”
  พี่ลาร์ด “ครูครับตอนนี้ไม่มีแล้วครับ ผมไม่เห็นแล้ว”
  จากนี้ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดกับพี่ๆ เราใช้ประโยชน์จากแสงทำอะไรบ้างในชีวิตประจำวัน พี่ๆ บอกว่า ตากผ้าบ้าง ตากกระด้ง ล้างจานที่ตากแล้ว จากนั้นพี่ๆสรุปเป็นการ์ตูนช่องประโยชน์จากแสงอาทิตย์
  วันศุกร์ ครูและพี่ๆ ป.3 ทดลองการเกิดแสงสีต่างๆ จากด้วยอาทิตย์ โดยพี่ๆช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่า วิธีไหนบ้างที่จะทำให้เกิดแสง จากนั้นแบ่งกลุ่มทำลอง โดยมี อีกกลุ่มหนึ่งที่เพิ่มการทดลองมา คือ ใช้ในใส่ถ้วยตั้งไว้นิ่งๆ และ กลุ่ม 1.ฉีดละอองน้ำ กลุ่ม 2. แผ่นซีดี กลุ่ม 3. เป่าน้ำผสมน้ำยาล้างจาน กลุ่ม 4. น้ำมันพืช จากการทดลอง
  พี่ชิน “ครูครับที่น้ำมันพืชมองไม่เห็น เพราะที่ผมเคยเห็นจะต้องใช้น้ำมันรถครับ”
  พี่ต้นกล้า “ถ้วยใส่น้ำตั้งไว้ ต้องให้นิ่งนานๆ ผมว่าถึงจะเห็นแสงสีรุ้ง
  ส่วนการทดลองแผ่นซีดี เป่าฟอง และฉีดละอองน้ำ พี่ๆ มองเห็นแสงสีรุ้ง และตอนบ่าย พี่ๆ ทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาทั้งสัปดาห์และเขียนสรุปองค์ความรู้รายสัปดาห์ของตนเอง
  สัปดาห์นี้ วันจันทร์ผู้ปกครองได้มาร่วมทำกิจกรรมสาวไหม เพื่อให้พี่ๆ ได้เรียนรู้ร่วมกัน แต่พี่ๆ ยังไม่ได้ลองทำทุกคน คุณครูจึงได้สาวไหมอีกครั้งในวันพฤหัสบดี โดยครั้งนี้ทุกคนได้ลองสาวไหม โดยพี่บางคนบอกว่าง่าย แต่บางคนก็บอกว่ายาก

  ตอบลบ