เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้: คิดรู้ คิดดี กับการเปลี่ยนแปลง
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งรอบตัวเรา รวมทั้งนำมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้

week11


เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถออกแบบวางแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับบูรณาการหน่วย “คิดรู้ คิดดีกับการเปลี่ยนแปลง” ให้ผู้อื่นเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งรอบตัวเรา รวมทั้งนำมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้    
Week
Input
Process
Output
Outcome
11
22-26
ก.ค. 
58
                                                                  
โจทย์ สรุปองค์ความรู้หลังเรียน

Key Question :
นักเรียนจะนำเสนอเผยแพร่เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ “คิดรู้ คิดดีกับการเปลี่ยนแปลง”ให้ผู้อื่นเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างไรบ้าง?

เครื่องมือคิด
·      Brainstorms ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งหมดตลอด Quarter นี้
·      Round Robin สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่นำไปเผยแพร่ใน Quarter นี้
·      Card and Chart  สิ่งที่ดีแล้ว-สิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
·      Show and Share นำเสนอเผยแพร่การเรียนรู้
·      Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
·       Wall Thinking
  - ติดชิ้นงานตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
 ติดชิ้นงานสิ่งที่ดีแล้วและสิ่งที่ควรพัฒนา
 -  ติดชิ้นงานสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ผู้ร่วมสร้างการเรียน :
-     ครู
-     นักเรียน

บรรยากาศ/สื่อ :
บรรยากาศในห้องเรียน
วันจันทร์ ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
- นักเรียนทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้
เชื่อม : ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนทบทวนกิจกรรมที่ได้ทำใน Quarter นี้และความรู้ที่ได้เรียนรู้ตลอด Quarter ที่ผ่านมา
ใช้ :
นักเรียนสรุปองความรู้  Mind Mapping หลังเรียน หรือการ์ตูนช่องตามความสนใจ

วันอังคาร ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับหน่วย “คิดรู้ คิดดีกับการเปลี่ยนแปลง” ให้ผู้อื่นรับทราบได้อย่างไร? ”
เชื่อม :
 ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงการคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter นี้
ใช้ :
-   นักเรียนออกแบบการนำเสนอองค์วามรู้
-   เขียนตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้

วันศุกร์ ( 3 ชั่วโมง )
ชง:
-   นักเรียนร่วมกันจัดนิทรรศการแสดงผลงานและละครเผยแพร่องค์ความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ
- ครูถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสามารถทำอะไรได้ดีแล้วและอะไรที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนรู้ใน Quarter นี้
เชื่อม : นักเรียนร่วมแสดงการคิดเห็นและเขียนประเมินตนเองร่วมกันประเมินเพื่อสะท้อนผลงาน
ใช้ : นักเรียนเขียนประเมินตนเองสิ่งที่ดีแล้ว-สิ่งที่ควรพัฒนา
ชง : ครูและนักเรียนทบทวนเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนมาตลอดทั้งสัปดาห์ พร้อมครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
-      “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?”
-      “นักเรียนได้เรียนรู้อย่างไร?”
-      “นักเรียนเจอปัญหาหรือไม่/มีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร?” 
-      “นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
ใช้ : นักเรียนเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์นี้
ภาระงาน
เขียนสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ควรปรับปรุง
นำเสนอความเข้าใจหลังเรียน ผ่านนิทาน
เขียนตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียน
-จัดนิทรรศการเผยแพร่สรุปองค์ความรู้

ชิ้นงาน
- Mind Mapping หรือ การ์ตูนช่องสรุปองค์ความรู้หลังเรียน
- สรุปสิ่งที่ทำดีแล้ว และสิ่งที่ควรปรับปรุง
- นิทรรศการเผยแพร่สรุปองค์ความรู้
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
- นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งรอบตัวเรา รวมทั้งนำมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันไดh
- สามารถออกแบบวางแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหน่วย “คิดรู้ คิดดีกับการเปลี่ยนแปลง” ให้ผู้อื่นเข้าใจ ชี้ให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง เพื่อนำไปประยุกต์ช้ในชีวิตประจำวัน
- สามารถการวางแผนการนำเสนอการเรียนรู้ที่ผ่านมาให้แก่ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ได้ในรูปแบบที่น่าสนใจ

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้และสามารถอธิบายการเกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ รอบตัวเรา
- มีการวางแผนการนำเสนองานอย่างเหมาะสม
ทักษะการจัดการข้อมูล
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนมาได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คิดวางแผน ออกแบบกิจกรรมในการนำเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะการสื่อสาร
พูดนำเสนอ ละคร สรุปองค์ความรู้ให้ครูและคนอื่นๆฟังได้
ทักษะการสื่อสาร
พูดนำเสนอ ละคร สรุปองค์ความรู้ให้ครูและคนอื่นๆฟังได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
- จัดลำดับข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนการนำเสนอกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ทั้ง Quarter อย่างเป็นระบบและเหมาะสม
- คิดวิเคราะห์เรียนรู้ โดยมีความสนใจในกิจกรรมและสามารถวางแผนการนำเสนอความรู้ได้อย่างเหมาะสม
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ออกแบบกิจกรรมสรุปความรู้และวางแผนการทำงานอย่างเหมาะสม

คุณลักษณะ
รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำงาน
มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
- เคารพตนเอง  และผู้อื่น


กิจกรรม 


ตัวอย่างชิ้นงาน


1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้พี่ๆ ป.3 ได้ทบทวนความรู้ที่เรียนมาทั้ง Quarter นี้ และเขียนสรุปองค์ความรู้หลังเรียนของตนเอง ในวันจันทร์และวันอังคาร เมื่อทุกคนสรุปงานเสร็จได้วางแผนร่วมกันในการนำเสนอสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ เป็นรูปแบบของละคร และช่วยกันวางแผนและออกแบบการแสดงละครในชั้นเรียน จากนั้นวันศุกร์พี่ๆ ตอบคำถามสิ่งที่ตนเองอยากรู้และเขียนสิ่งที่ตนเองทำได้ดีแล้วและสิ่งตนเองจะต้องพัฒนาเพิ่มเติม ช่วงบ่ายทุกคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์นี้

    ตอบลบ